Strona fabrykainicjatyw.pl wykorzystuje pliki cookies i jest podłączona do Google Analytics. Więcej informacji o plikach cookies i zasadach i wykorzystywania możesz znaleźć w Regulaminie. Polityka Prywatnosci

x

Stowarzyszenie
Fabryka Inicjatyw

O nas


Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw powstało w kwietniu 2014 r. Główną działalnością Stowarzyszenia jest integracja międzypokoleniowa, aktywizacja oraz działalność na rzecz społeczności senioralnej.

Logo Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw

Projekty


logo Centrum Aktywności Seniora Cyfrowe Centrum

Stowarzyszenie, od momentu powstania, realizuje szereg projektów edukacyjnych, kulturowych, integracyjnych oraz wycieczki regionalne i krajoznawcze..

  • Centrum Aktywności Seniorów Więcej o projekcie

  • E-kompetentni Seniorzy w Akcji

  • ZE STRESEM NA TY – warsztaty radzenia sobie ze stresem dla Seniorów

Wolontariat


Dołącz do Naszych wolontariuszy i razem zmieniajmy świat na lepszy i piękniejszy!

  • Jeżeli lubisz pracę z ludźmi i chcesz zrobić coś ponad to, czym żyjesz na co dzień - zostań wolontariuszem Stowarzyszenia!

  • Masz głowę pełną pomysłów, które chcesz zrealizować?

  • Najbardziej zaangażowanych wysyłamy na szkolenia. Kliknij po więcej

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw

CAS CYFROWE CENTRUM
os. Centrum E 18/6
(pierwsza klatka na domofonie nr 6) ,
31-934 Kraków

CAS CYFROWE CENTRUM BIEŃCZYCE
os. Jagiellońskie 19
(Budynek SM Jutrzenka),
31-834 Kraków

Telefon
506 303 304

Dlaczego warto wspierać Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw?

Każda przekazana darowizna pozwala Nam się rozwijać i proponować społecznościom lokalnym coraz to nowsze inicjatywy. Dodatkowo dzięki Waszemu wsparciu możemy zapewnić osobom odwiedzającym nasze lokalizacje miejsca, gdzie mogą miło spędzić czas realizując swoje pasje i edukując się.

Pomoc finansowa organizacji

Nr konta Fabryki na który można wpłacać datki.
03 2130 0004 2001 0667 6027 0001

Dane: Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw, ul. Zielińska 11a/3, 31-227 Kraków

Dlaczego warto być wolontariuszem Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw?

Realizowanie wspaniałych inicjatyw to nie jedyna zaleta bycia wolontariuszem.
Radość - kiedy zauważasz, że obcy dla siebie ludzie zostają przyjaciółmi i zaczynają wspierać się nawzajem. Wzruszenie - gdy uświadamiasz sobie, że dzięki Twojemu zaangażowaniu zmienia się życie innych osób. Duma - kiedy po wielu nieprzespanych nocach i miesiącach działania dla społeczności dochodzisz do celu, jaki założyłeś sobie na samym początku.

Będąc wolontariuszem Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw masz możliwość realizowania swoich pomysłów, uczestniczenia w różnego typu przedsięwzięciach, nabywania kompetencji - technologicznych, menadżerskich, PR-owych i innych, które są skierowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Chcesz zostać naszym wolontariuszem? biuro@fabrykainicjatyw.pl

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw realizuje trzy zadania publiczne:

1. Centrum Aktywności Seniorów - Cyfrowe Centrum zlokalizowane na Osiedlu Centrum E 18/6 w Nowej Hucie.
2. Centrum Aktywności Seniorów - Cyfrowe Centrum Bieńczyce zlokalizowane na Osiedlu Jagiellońskim 19 na Bieńczycach.
3. Centrum Aktywności Seniorów - Cyfrowe Centrum Dębniki zlokalizowane na ul. Bałuckiego 21/1 w Dębnikach.

Celem CASów jest zintegrowanie i zaktywizowanie krakowskiego środowiska senioralnego oraz poprawienie jakości i poziomu życia osób starszych.

Działania CASów odbywają się w również w formule on-line. Członkowie CAS mają możliwość uczestnictwa w zajęciach takich jak:
Język Angielski - poziom podstawowy i zaawansowany;Zajęcia sportowe, gimnastyczne;Zajęcia rysunkowe;Taniec w kręgu;Fitness;Warsztaty Artystyczne;Zajęcia komputerowe;Mediacje - strefa zdrowych relacji międzyludzkich;Zajęcia teatralne;Podróże z językiem - po angielsku;Język Włoski - poziom podstawowy;Zumba tańce dla Seniora.
Zajęcia prowadzone są przez platformę Meet Google oraz transmitowane na grupie “Szkolenie Fabryka Inicjatyw” link do grupy

Każda osoba 60+ mieszkająca w Krakowie może zostać członkiem wyżej wymienionych CASów.

Wystarczy, że wypełni jedną z deklaracji w wersji on-line:

● Centrum Aktywności Seniorów - Cyfrowe Centrum - link
● Centrum Aktywności Seniorów - Cyfrowe Centrum Bieńczyce - link
● Centrum Aktywności Seniorów - Cyfrowe Centrum Dębniki - link

Harmonogramy zajęć prowadzonych w CAS:
● Centrum Aktywności Seniorów - Cyfrowe Centrum - dlaseniora.krakow.pl
● Centrum Aktywności Seniorów - Cyfrowe Centrum Bieńczyce - dlaseniora.krakow.pl
● Centrum Aktywności Seniorów - Cyfrowe Centrum Dębniki - dlaseniora.krakow.pl

Informacje i zapisy na zajęcia:
tel:506 303 304

Statut Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw

Tekst jednolity z dnia 30-03-2016 r.

STATUT

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla propagowania regionu małopolskiego, jego tradycji, kultury, wartości, rozwoju oraz środowiska.

3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kraków. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

7.Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.

8.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

9. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, dla których opracowuje zasady wynagradzania.

10. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).

11. Stowarzyszenie może zlecać swoim członkom zadania, za które otrzymują oni wynagrodzenie.

12. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

13. Celem Stowarzyszenia jest:

Działanie na rzecz: nauki, kultury, edukacji, oświaty, wychowania, ekologii i ochrony środowiska naturalnego, edukacji cyfrowej, promocji sektora rybnego oraz rozwoju przedsiębiorczości w regionie poprzez prowadzenie wykładów, kursów, szkoleń, sympozjów, konferencji, spotkań, paneli dyskusyjnych oraz organizowanie koncertów muzycznych, w tym również i o charakterze charytatywnym i dobroczynnym w szczególności:

1. Działania na rzecz edukacji elektronicznej i cyfryzacji;

2. Działania na rzecz aktywizacji życia osób starszych w wieku 45 + ;

3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym;

4. Rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw lokalnych;

5. Działania na rzecz rozwoju sektora rybnego;

6. Upowszechnianie wiedzy, działalności gospodarczej i samorządowej;

7. Aktywny udział w życiu kulturalno-społecznym regionu między innymi poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, publikacje i inne prezentacje medialne;

8. Promowanie i wspieranie twórczości artystycznej i literackiej lokalnych twórców, animowanie życia artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych i seniorów;

9. Działalność w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

10. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez działanie na rzecz zwiększenia możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych;

11. Promowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, zabytków, sportu oraz kultury;

12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;

13. Doradztwo prawne i zawodowe, w tym również organizacja punktów doradztwa i poradnictwa;

14. Organizowanie i udział w imprezach promujących region;

15. Organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i zagranicą;

16. Propagowanie rozwoju edukacji przyrodniczej, historycznej, kulturowej i sportowej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych;

17. Wspieranie i promowanie innowacyjnych kierunków, matematyki, informatyki i robotyki;

18. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem książek elektronicznych (e-booków);

19. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w
różnorodnych dziedzinach życia społecznego;

20. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie oraz animacja działań zmierzających do wzbudzania wszelkich form aktywności
społecznej w ramach budowy społeczeństwa obywatelskiego;

21. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony przyrody i środowiska, ochrony zabytków oraz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej;

22. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz wszelkim formom dyskryminacji;

23. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami;

24. Prowadzenie lobbyingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych;

25. Wspieranie działalności grup zainteresowań formalnych i nieformalnych (fundacji, stowarzyszeń, kół, związków itp.) w realizacji ich działań;

26. Promowanie małopolskich produktów regionalnych.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej, społecznej w województwie małopolskim i pozostałym obszarze Rzeczpospolitej poprzez promocję i propagowanie mikro i małych przedsiębiorstw i innych przedsięwzięć gospodarczych organizowanych przez bezrobotnych lub dających im zatrudnienie w celu rozwoju gospodarczego regionu i likwidacji w ten sposób bezrobocia oraz inne działania zmierzające do aktywności społecznej mieszkańców;

2. Prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, pozyskiwania funduszy dla prowadzonej działalności, ochrony środowiska oraz innych związanych z działalnością statutową;

3. Organizowanie szkoleń/warsztatów, w tym szczególnie dla bezrobotnych oraz osób pracujących w celu rozwoju ogólnych i zawodowych kwalifikacji, niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej, zmiany branży zawodowej lub awansu zawodowego w dotychczasowym miejscu zatrudnienia;

4. Organizowanie szkoleń/warsztatów dla osób wykluczonych cyfrowo w zakresie podnoszenia kompetencji w tej dziedzinie;

5. Organizowanie szkoleń/warsztatów w zakresie ochrony środowiska, propagujących zdrowy tryb życia;

6. Organizowanie szkoleń/warsztatów w zakresie działalności artystycznej i literackiej;

7. Prowadzenie stron internetowych/portali poświęconych kulturze, sztuce, literaturze, edukacji i pozostałym celom statutowym;

8 Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych;

9. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;

10. Działanie podczas promocji i rozwoju sektora rybnego poprzez organizowania szkoleń sympozjów, usług doradczych itp.

11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania stowarzyszenia;

12. Działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

13. Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, festynów, odczytów, dyskusji i sympozjów;

14. Prowadzenie działalności promującej: oświatę, edukację, kulturę, turystykę, sport
i rekreację oraz ochronę zabytków, ochronę środowiska;

15. Podtrzymywanie tradycji narodowej i patriotycznej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego;

16. Wspieranie i inicjowanie działań mających na celu poznawanie innych kultur;

17. Wspieranie i promowanie lokalnej działalności artystycznej;

18. Utrzymanie kontaktów i współpracy z podobnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i za granicą;

19. Prowadzenie działań informujących społeczność lokalną o działaniach oraz zachęcanie do współpracy;

20. Prowadzenie monitorowania i ewaluacji w ramach programów służących realizacji celów statutowych;

21. Zarządzanie i kierowanie projektami w zakresie realizacji celów statutowych;

22. Pracę wolontariuszy;

23. Prowadzenie działań marketingowych mających na celu promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat Małopolskich produktów regionalnych;

24. Prowadzenie działań statutowych poprzez platformę edukacyjną e-learning;

25. Prowadzenie działań doradczych w ramach realizacji celów statutowych;

13.2 W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w pełnym zakresie. Działalność będzie prowadzona na zasadach określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

14. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

15. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,

16. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

17. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu czterech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

18. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu czterech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

19. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

20. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 4 członków Stowarzyszenia.

21. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
b. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

22.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.
brania udziału w walnych zgromadzeniach członków.

23. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

24. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

25. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

26. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,na pisemny wniosek sześciu członków Stowarzyszenia,utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
27. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

28. Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie Członków,Zarząd,Komisja Rewizyjna.
29. Kadencja władz.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa sześć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

30. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

31. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
32. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

33. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub SMS.

34. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

35. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków. W przypadku braku ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie, który może być w odstępie 15 minutowym od pierwszego. W takim przypadku podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

36. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,uchwalania zmian statutu,wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,uchwalanie budżetu,uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
37. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

38. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu, a także Wiceprezes lub Wiceprezesi Zarządu, Sekretarz, Skarbnik lub Członkowie Zarządu.

39. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków:

40. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

41. Do kompetencji Zarządu należą:
realizacja celów Stowarzyszenia,wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,sporządzanie planów pracy i budżetu,sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,przyjmowanie i skreślanie członków,prowadzenie spraw Stowarzyszenia, w tym prowadzenie działalności odpłatnej.
41.1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

41.2. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia tej funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów służbowych.

42. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

43. Komisja Rewizyjna składa się z 2-4 osób w tym przewodniczącego, wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

44. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie działalności Zarządu,składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
45. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

46. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
składek członkowskich członków zwyczajnych,dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,wpływów z działalności statutowej i działalności gospodarczej,dotacji i kontraktów państwowych,zbiórek publicznych i innych,dochodów z działalności odpłatnej.
47. Środki pieniężne mogą być przechowywane:
na rachunkach bankowych Stowarzyszenia;na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych;w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
47.1 Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

47.2 Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

48. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

49. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

50. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, jest Prezes jednoosobowo bądź dwóch członków Zarządu łącznie.

51. Koszty funkcjonowania Stowarzyszenia pokrywa się z dochodów Stowarzyszenia.

52. Stowarzyszenie może odmówić przyjęcia darowizn, spadków i zapisów.

ROZDZIAŁ VI

BIURO STOWARZYSZENIA

53. Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe przy pomocy Biura Stowarzyszenia.
Pracami Biura kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd.Pracowników Biura zatrudnia dyrektor Biura, działając w imieniu Zarządu.Pracownikami biura mogą być również członkowie stowarzyszenia.W przypadku zatrudnienia Prezesa stowarzyszenia umowę z nim podpisuje drugi członek zarządu.Zarząd może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Biura.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

54. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie (który może być wyznaczony o piętnaście minut później tego samego dnia), bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

55. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

56. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

57. Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane, na podstawie uchwały Założycieli Stowarzyszenia.

58. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.)

Nazwa pełna STOWARZYSZENIE FABRYKA INICJATYW
Forma prawna Stowarzyszenie
KRS 0000505094
NIP 9452179634
REGON 123129454
Data rejestracji 17 kwietnia 2014 r.
Adres siedziby Zielińska 11A / 3, 31-227 Kraków, Polska
link do źródła

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: fabrykainicjatyw.pl

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Zielińska 11a/3, 31-227 Kraków

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@fabrykainicjatyw.pl

4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
Obsługa zapytań przez formularzPrezentacja oferty lub informacjiSerwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:A. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
B. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

6. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

7. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

8. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

8. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cal.com oraz carrd.co

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

9. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.

Dotyczy to takich grup odbiorców:
firma hostingowa na zasadzie powierzeniaoperatorzy płatnościorgany publiczneupoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
10. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

11. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,ich sprostowania,
usunięcia,ograniczenia przetwarzania,oraz przenoszenia danych.
12. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

13. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

15. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

16. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

17. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

18. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

19. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

20. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

21. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

22. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

23. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

24. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

25. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

26. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

27. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

8. Informacja o plikach cookies

28. Serwis korzysta z plików cookies.

29. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

30. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

31. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
32. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

33. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

34. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

35. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

36. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

37. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
EdgeInternet ExplorerChromeSafariFirefoxOpera
Urządzenia mobilne:

AndroidSafari (iOS)Windows Phone