STATUT STOWARZYSZENIA
FABRYKA INICJATYW

STATUT


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla propagowania regionu
małopolskiego, jego tradycji, kultury, wartości, rozwoju oraz środowiska.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kraków. Terenem działania jest obszar
Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.
6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działania.
7. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.
8. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U.
z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
9. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, dla których opracowuje
zasady wynagradzania.
10. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia
osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).
11. Stowarzyszenie może zlecać swoim członkom zadania, za które otrzymują oni
wynagrodzenie.
12. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym
względzie przepisami.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


13. Celem Stowarzyszenia jest:
Działanie na rzecz: nauki, kultury, edukacji, oświaty, wychowania, ekologii i ochrony
środowiska naturalnego, edukacji cyfrowej, promocji sektora rybnego oraz rozwoju
przedsiębiorczości w regionie poprzez prowadzenie wykładów, kursów, szkoleń, sympozjów,
konferencji, spotkań, paneli dyskusyjnych oraz organizowanie koncertów muzycznych, w tym
również i o charakterze charytatywnym i dobroczynnym w szczególności:
a) Działania na rzecz edukacji elektronicznej i cyfryzacji;
b) Działania na rzecz aktywizacji życia osób starszych w wieku 45 + ;
c) Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym;
d) Rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw lokalnych;

2
e) Działania na rzecz rozwoju sektora rybnego;
f) Upowszechnianie wiedzy, działalności gospodarczej i samorządowej;
g) Aktywny udział w życiu kulturalno-społecznym regionu między innymi poprzez
organizowanie imprez okolicznościowych, publikacje i inne prezentacje medialne;
h) Promowanie i wspieranie twórczości artystycznej i literackiej lokalnych twórców,
animowanie życia artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych
i seniorów;
i) Działalność w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych;
j) Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez działanie na rzecz
zwiększenia możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych;
k) Promowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, zabytków, sportu oraz
kultury;
l) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich;
m) Doradztwo prawne i zawodowe, w tym również organizacja punktów doradztwa
i poradnictwa;
n) Organizowanie i udział w imprezach promujących region;
o) Organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju
i zagranicą;
p) Propagowanie rozwoju edukacji przyrodniczej, historycznej, kulturowej i sportowej
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych;
q) Wspieranie i promowanie innowacyjnych kierunków, matematyki, informatyki i robotyki
r) Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, ze
szczególnym uwzględnieniem książek elektronicznych (e-booków);
s) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego;
t) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie oraz animacja
działań zmierzających do wzbudzania wszelkich form aktywności społecznej
w ramach budowy społeczeństwa obywatelskiego;
u) Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony przyrody i środowiska, ochrony zabytków oraz dobroczynności, ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej;
v) Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz wszelkim formom dyskryminacji;
w) Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami;
x) Prowadzenie lobbyingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych;
y) Wspieranie działalności grup zainteresowań formalnych i nieformalnych (fundacji,
stowarzyszeń, kół, związków itp.) w realizacji ich działań;
z) Promowanie małopolskich produktów regionalnych.
13.1 Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej, społecznej w województwie
małopolskim i pozostałym obszarze Rzeczpospolitej poprzez promocję i propagowanie
mikro i małych przedsiębiorstw i innych przedsięwzięć gospodarczych organizowanych
przez bezrobotnych lub dających im zatrudnienie w celu rozwoju gospodarczego regionu
i likwidacji w ten sposób bezrobocia oraz inne działania zmierzające do aktywności
społecznej mieszkańców;

3
b) Prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
zarządzania, pozyskiwania funduszy dla prowadzonej działalności, ochrony środowiska
oraz innych związanych z działalnością statutową;
c) Organizowanie szkoleń/warsztatów, w tym szczególnie dla bezrobotnych oraz osób
pracujących w celu rozwoju ogólnych i zawodowych kwalifikacji, niezbędnych do
rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej, zmiany branży zawodowej lub
awansu zawodowego w dotychczasowym miejscu zatrudnienia;
d) Organizowanie szkoleń/warsztatów dla osób wykluczonych cyfrowo w zakresie
podnoszenia kompetencji w tej dziedzinie;
e) Organizowanie szkoleń/warsztatów w zakresie ochrony środowiska, propagujących
zdrowy tryb życia;
f) Organizowanie szkoleń/warsztatów w zakresie działalności artystycznej i literackiej;
g) Prowadzenie stron internetowych/portali poświęconych kulturze, sztuce, literaturze,
edukacji i pozostałym celom statutowym;
h) Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej
i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych;
i) Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających
samodzielność obywateli;
j) Działanie podczas promocji i rozwoju sektora rybnego poprzez organizowania szkoleń
sympozjów, usług doradczych itp.
k) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania stowarzyszenia;
l) Działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym;
m) Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, festynów, odczytów, dyskusji
i sympozjów;
n) Prowadzenie działalności promującej: oświatę, edukację, kulturę, turystykę, sport
i rekreację oraz ochronę zabytków, ochronę środowiska;
o) Podtrzymywanie tradycji narodowej i patriotycznej ze szczególnym uwzględnieniem
dziedzictwa narodowego;
p) Wspieranie i inicjowanie działań mających na celu poznawanie innych kultur;
q) Wspieranie i promowanie lokalnej działalności artystycznej;
r) Utrzymanie kontaktów i współpracy z podobnymi stowarzyszeniami i organizacjami
w Polsce i za granicą;
s) Prowadzenie działań informujących społeczność lokalną o działaniach oraz zachęcanie
do współpracy;
t) Prowadzenie monitorowania i ewaluacji w ramach programów służących realizacji celów
statutowych;
u) Zarządzanie i kierowanie projektami w zakresie realizacji celów statutowych;
v) Pracę wolontariuszy;
w) Prowadzenie działań marketingowych mających na celu promowanie
i rozpowszechnianie wiedzy na temat Małopolskich produktów regionalnych;
x) Prowadzenie działań statutowych poprzez platformę edukacyjną e-learning;
y) Prowadzenie działań doradczych w ramach realizacji celów statutowych;
13.2 W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia może prowadzić działalność
odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w pełnym zakresie. Działalność będzie
prowadzona na zasadach określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności
pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji
celów statutowych.

4
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


14. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
15. Stowarzyszenie posiada członków:
– zwyczajnych,
– wspierających,
– honorowych.
16. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna,
która:
– złoży deklarację członkowską na piśmie,
– przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
17. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie
później niż w ciągu czterech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
18. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu czterech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
19. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
20. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 4
członków Stowarzyszenia.
21. Członkowie zwyczajni mają prawo:
– biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
– korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
– udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
– zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
22. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
– brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
– przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
– regularnego opłacania składek.
– brania udziału w walnych zgromadzeniach członków
23. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa

5
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
24. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
25. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
26. Utrata członkostwa następuje na skutek:
– pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
– wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
– z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
– na pisemny wniosek sześciu członków Stowarzyszenia,
– utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
– śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
27. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


28. Władzami Stowarzyszenia są:
– Walne Zgromadzenie Członków,
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna.
29. Kadencja władz.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa sześć lat, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia
statutu stanowią inaczej.
30. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
31. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
– z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
32. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6
33. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania poprzez wysłanie wiadomości
e-mail lub SMS.
34. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
35. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością
głosów w obecności przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków. W przypadku braku ½
ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie w drugim
terminie, który może być w odstępie 15 minutowym od pierwszego. W takim przypadku
podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
36. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
– określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
– uchwalania zmian statutu,
– wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
– udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– uchwalanie budżetu,
– uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
– podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
– rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
– rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
– podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
– podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
37. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
38. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi
Prezes Zarządu, a także Wiceprezes lub Wiceprezesi Zarządu, Sekretarz, Skarbnik lub
Członkowie Zarządu.
39. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków:
40. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć
miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
41. Do kompetencji Zarządu należą:
– realizacja celów Stowarzyszenia,

7
– wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
– sporządzanie planów pracy i budżetu,
– sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
– podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
– zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
– przyjmowanie i skreślanie członków,
– prowadzenie spraw Stowarzyszenia, w tym prowadzenie działalności odpłatnej.
41.1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Zarząd może również podejmować
uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie
Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
41.2. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia tej funkcji mogą otrzymywać zwrot
uzasadnionych kosztów służbowych.
42. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
43. Komisja Rewizyjna składa się z 2-4 osób w tym przewodniczącego, wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
44. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
– kontrolowanie działalności Zarządu,
– składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
– prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
– składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
– składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
45. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA


46. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
– składek członkowskich członków zwyczajnych,
– dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności
prywatnej,
– wpływów z działalności statutowej i działalności gospodarczej
– dotacji i kontraktów państwowych,
– zbiórek publicznych i innych,
– dochodów z działalności odpłatnej.

8
47. Środki pieniężne mogą być przechowywane:
-na rachunkach bankowych Stowarzyszenia;
-na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych;
-w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
47.1 Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do
realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie
postanowili inaczej.
47.1 Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele
statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego.
48. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
49. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
50. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania
zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, jest Prezes jednoosobowo bądź dwóch
członków Zarządu łącznie.
51. Koszty funkcjonowania Stowarzyszenia pokrywa się z dochodów Stowarzyszenia.
52. Stowarzyszenie może odmówić przyjęcia darowizn, spadków i zapisów.


ROZDZIAŁ VI
BIURO STOWARZYSZENIA


53. Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe przy pomocy Biura
Stowarzyszenia.
– Pracami Biura kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd.
– Pracowników Biura zatrudnia dyrektor Biura, działając w imieniu Zarządu.
– Pracownikami biura mogą być również członkowie stowarzyszenia.
– W przypadku zatrudnienia Prezesa stowarzyszenia umowę z nim podpisuje drugi członek
zarządu.
– Zarząd może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania
Biura.


ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


54. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w obecności
przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, natomiast w drugim terminie (który może być wyznaczony o piętnaście minut

9
później tego samego dnia), bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę
obecnych.
53. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
54. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
55. Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane, na podstawie
uchwały Założycieli Stowarzyszenia.
56. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.)